HAMKin uusi kansainvälinen tutkinto-ohjelma kouluttaa kestävän metsätalouden osaajia

Students stand in the forest with measuring sticks.

Case - Julkaistu 19.2.2024

Hämeen ammattikorkeakoulussa eli HAMKissa käynnistyi syksyllä 2023 englanninkielinen kestävän metsätalouden koulutusohjelma. Korkeakoulussa uskotaan, että suomalaisella metsäkoulutuksella on paljon annettavaa kansainvälisille opiskelijoille.

HAMKilla on pitkät perinteet metsäalan kouluttajana. HAMKin Evon kampusta voidaan pitää metsäalan koulutuksen sydämenä Suomessa. Kampus on perustettu vuonna 1862. Sen pitkät perinteet ovat loistava pohja koulutukselle, jonka tavoitteena on vastata metsäalan tulevaisuuden tarpeisiin niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Metsäala on hyvin kansainvälinen. Idea englanninkieliseen koulutusohjelmaan syntyi toisaalta suomalaisen metsäosaamisen viennistä sekä tarpeesta saada kansainvälisiä osaajia Suomeen.

Uusia opiskelijoita kaikkialta maailmasta

Sustainable Forest Management -koulutusohjelman tarkoituksena on kouluttaa kansainvälisiä metsäalan ammattilaisia sekä viedä suomalaista metsäalan osaamista valmistuneiden ammattilaisten mukana maailmalle.

Koulutusohjelman ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa syksyllä 2023. Opintoihin sisältyy aluksi runsaasti maasto-opintoja. Evon opetusmetsässä on paljon nähtävää ja opittavaa. Monelle opiskelijalle metsässä käyminen ja maaseutuympäristössä asuminen on ollut uutta.

Ohjelmassa aloitti yhdeksäntoista opiskelijaa, jotka tulevat Puolasta, Nigeriasta, Alankomaista, Virosta, Slovakiasta, Kiinasta, Kanadasta, Pakistanista, Kamerunista, Sri Lankasta, Intiasta ja Suomesta. Monet opiskelijoista suunnittelevat jäävänsä Suomeen valmistumisen jälkeen.

Opetussuunnitelmaan kuuluu suomen kielen opiskelu. Tietty suomen kielen taitotaso vaaditaan, vaikka opetus järjestetään englanniksi. Myös Suomeen asettumista tuetaan monin tavoin. Opiskelijoita autetaan esimerkiksi kesätyöpaikkojen hakemisessa.

”On tärkeää tarjota opiskelijoille opintoprojekteja metsäalan yhteistyökumppaneiden kanssa ja pyrkiä auttamaan opiskelijoita löytämään harjoittelupaikkoja opintojen aikana”, toteaa lehtori Sirpa Ojansuu HAMKista. “Suomalainen yhteiskunta ja meille tutut toimintatavat tulevat opiskelijoille tutuiksi, kun saadaan työelämäkumppaneita mukaan opetukseen”.

Kansainvälistymisellä on monia etuja

Kansainvälisyys on HAMKin koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan ytimessä. HAMKin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia toimia globaaleina ongelmanratkaisijoina.

”Kaikille opiskelijoille on tärkeää, että heillä on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa, opiskella yhdessä yritysten case-projekteissa sekä kehittää osaamistaan nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Innovointi- ja ongelmanratkaisutaidot kehittyvät harjoittelemalla”, Ojansuu kertoo.

Evon kampus on osa HAMKin Bio- ja luonnonvara-alan yksikköä. HAMKin strategiana on rakentaa kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia jokaiselle koulutusalalle yhden ohjelman vuosivauhdilla. Ensimmäiset kansainväliset koulutukset perustettiin vuonna 2021 Mustialan kampukselle, jossa Smart Organic Farming -koulutus on käynnistynyt vilkkaana. Englanninkielistä opetusta on tarjolla myös kansainvälisen yhteistyöverkoston opiskelijoille, eli opiskelijat voivat tulla HAMKiin suorittamaan vaihto-opintoja tai muita lyhyempiaikaisia opintokokonaisuuksia.

”Haluamme, että vaihto-opiskelijat saavat kokea niin sanotun HAMKin tavan oppia”, Ojansuu lisää.

Ajankohtaisia aiheita perinteisin ja modernein opiskelumenetelmin

Sustainable Forest Management -koulutusohjelma vastaa suomenkielistä metsätalouden koulutusohjelmaa. Ohjelman painotus on metsävarojen kestävässä suunnittelussa, hoidossa ja käytössä. Kampuksen ympärillä sijaitseva 1 800 hehtaarin opetusmetsä luo ainutlaatuiset puitteet maastotyöskentelylle ja metsässä tapahtuvalle opetukselle.

Opiskelijoita Evon opetusmetsässä.

Ryhmätyötaidot, viestintä ja suomen kielen opinnot ovat tärkeässä roolissa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Lisäksi metsänmittaus ja -inventointi, puunkorjuu ja puunhankinta, metsäekologia sekä metsäsuunnittelu- ja yrittäjyystaidot ovat ensimmäisen vuoden opintojen ytimessä.

Syventävien opintojen teemoja ovat metsävarojen suunnittelu ja hoito, metsäpalveluiden tuottaminen, ekosysteemipalvelut, luonnon monimuotoisuus, hiilensidonta, GIS ja metsien virkistyskäyttö.

Monille opiskelijoille on tärkeää kasvattaa verkostojaan opintojen aikana. HAMK etsii jatkuvasti yhteistyökumppaneita ja yrityksille houkuttelevia hankkeita. Ne muodostavat vuorovaikutusalustan, josta hyötyvät sekä opiskelijat että heidän mahdolliset tulevat työnantajansa. Opintojen aikana on mahdollista tehdä useita työelämälähtöisiä projekteja. Esimerkiksi opinnäytetyöt pyritään tekemään toimeksiantoina, jolloin niistä saadaan molemminpuolista hyötyä.

Ensimmäisiltä opiskelijoilta saatu palaute auttaa kehittämään ohjelmaa

Ojansuu uskoo, että avoin vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on tärkeää hyvien kehittämisideoiden löytämiseksi. Opiskelijat ovat saadun palautteen mukaan kokeneet tarpeelliseksi oppia metsänmittauksen lisäksi viestintä- ja tiimityötaitoja sekä käytännön taitoja, kuten raivaussahan käyttöä.

Slovakiasta kotoisin oleva ensimmäisen vuoden opiskelija Ján Jóža aikoo tulevaisuudessa työskennellä metsätalouden alalla. Hän haluaisi löytää työpaikan organisaatiosta, jossa voisi hankkia hyödyllisiä taitoja ja kerryttää kokemusta. Lisäksi hän toivoo löytävänsä mentorin, jolta voisi oppia lisää.

Jóža ei ollut käynyt Suomessa ennen opintojensa aloittamista. Hänellä oli monia syitä tulla opiskelemaan juuri Suomeen. Hän pitää tärkeänä, että metsätalous on Suomessa tiiviisti yhteydessä luontoon, ja että opetukseen sisältyy myös puun käyttöä raaka-aineena. Hän pitää myös siitä, että talvet ovat Suomessa kylmempiä kuin Slovakiassa.

Jóža pitää opiskelijayhteisöään sekä kampuksen henkilökuntaa mukavana ja ystävällisenä. Hän viihtyy Evon ympäristössä ja nauttii kampuksen opiskelu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista.

”En ole tähän mennessä kohdannut monia pettymyksiä, vaikkakin kesäturnauksessa jalkapallo-ottelun häviäminen tamperelaisia vastaan oli ikävää!”, hän naurahtaa.”

Artikkelin on kirjoittanut Sirpa Ojansuu, HAMK.


Agenda2030

Koulutuksella on monia yhteyksiä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. HAMK tarjoaa mahdollisuuden korkeatasoiseen koulutukseen myös ulkomaalaisille. Suomella on pitkät perinteet metsäosaamisen viennissä ja globaalien metsäalan yritysten pyörittämisessä. Koulutuksella on pitkät perinteet, ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti. Evon kampuksen opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin ja lämpimän yhteisön, ja suomenkielisille opiskelijoille on erittäin tärkeää, että heillä on mahdollisuus tutustua vieraisiin kulttuureihin ja tapoihin, harjoitella englantia ja löytää uusia ystäviä. Opiskelijat kasvavat yhdessä metsäalan ammattilaisiksi. (SDG 4 ja 5)

Kestävyys ja kestävä metsien hoito ja käyttö sekä luonnon monimuotoisuus on sisällytetty opetussuunnitelmaan. Ajatuksena on edistää tietämystä näistä asioista maailmanlaajuisesti.  Koulutusala tuo oman panoksensa metsäalan välisten verkostojen rakentamiseen. Kansainvälisten metsäasiantuntijoiden kouluttaminen pohjautuu näihin tavoitteisiin. (SDG 13 ja 15)

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

4. Hyvä koulutus5. Sukupuolten tasa-arvo13. Ilmastotekoja15. Maanpäällinen elämä

Lue seuraava artikkeli: BioBoosters hackathonien avulla biokiertotaloudelle ja liike... »