Metsiin liittyviä näkökulmia käsitellään useissa kansallisissa strategioissa ja ohjelmissa – tavoitteena toimien yhteensovittaminen

Uutinen - Julkaistu 10.5.2021

Kansallisen metsästrategian (KMS) tavoitteita toteutetaan myös monien muiden kansallisten strategioiden ja ohjelmien kautta. On tärkeää, että kaksi vuotta sitten vahvistetun KMS:n visio metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä kasvavan hyvinvoinnin lähteenä pysyy mielessä myös muita strategioita ja ohjelmia päivitettäessä.

Vapun alla 28.4.2021 järjestetyssä kansallisen metsäneuvoston webinaarissa luotiin katsaus KMS:n kannalta keskeisiin päivitettävinä oleviin kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin. Asiantuntijaesitysten aiheina olivat biotalousstrategia, biodiversiteettistrategia, energia- ja ilmastopoliittinen strategia, ajankohtaiset koulutus- ja tutkimuspoliittiset linjaukset sekä maaseutupoliittinen kokonaisohjelma ja maatalous- ja maaseutupolitiikkauudistus (CAP).

Kansallisella metsästrategialla on näiden lisäksi liittymäkohtia myös moniin muihin ohjelmiin ja suunnitelmiin, kuten äskettäin valmistuneeseen kiertotalousohjelmaan sekä erilaisiin matkailuun ja virkistyskäyttöön liittyviin kehittämissuunnitelmiin. Kansalliseen metsäpolitiikkaan vaikuttavat lisäksi monet EU-tason strategiat ja ohjelmat. Yhtymäkohtien tunnistaminen näihin kaikkiin on tärkeää myös pian käynnistyvää kansallisen metsästrategian omaa päivityskierrosta ajatellen.

Ilmastokestävyys ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen huomioitiin aiempaa selkeämmin jo helmikuussa 2019 vahvistetussa metsästrategiassa, ja näihin liittyviä hankkeita toteutetaan lukuisten KMS-hankkeiden ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastohankkeiden avulla. KMS:n ja esimerkiksi energia- ja ilmastostrategian ja biodiversiteettistrategian välillä on siksi myös paljon synergiaa. Taloudellisen kestävyyden ja kokonaiskestävyyden osalta synergiaa on puolestaan erityisesti biotalousstrategian kanssa.

Metsäneuvoston webinaarissa keskusteltiin muun muassa siitä, miten KMS-näkökulma voitaisiin parhaiten tuoda esiin muissa strategioissa ja ohjelmissa sekä siitä, millaisia haasteita eri strategioiden ja kestävyyden osa-alueiden yhteensovittamiseen liittyy. Haasteita aiheuttavat muun muassa strategiaprosessien eriaikaisuus, yhteisen vision ja yhteisten skenaarioiden puuttuminen sekä kireistä aikatauluista johtuvat paineet tutkimustiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Suomen metsäalan kilpailukyky ja menestys perustuvat elinvoimaisiin, monimuotoisiin ja hiiltä sitoviin metsiin, osaamiseen, uudistumiseen, toimivaan infrastruktuuriin ja vakaaseen sääntely-ympäristöön. Seminaarissa tuli hyvin esiin, miten tärkeä eri hallinnonalojen ja toimialojen välinen yhteistyö on näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Webinaariesitykset:

Aiheista lisää:

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 10.5.2021


Aihetunnisteet: biotalous, ilmasto, metsä