Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanke

A section sign on blue background. Illustrative picture.

Case - Julkaistu 12.12.2014

Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanke selvitti lainsäädännön ja hallinnon esteitä ja mahdollisuuksia biotalouden edistämiseksi

Hanke on päättynyt. Lue tiedote ja selvitys.

EU hyväksyi oman biotalousstrategiansa vuonna 2012. Viime vuosina Suomessa on laadittu useita yhteisiä teemaan liittyviä strategioita ja suunnitelmia, ja biotalous on valtioneuvoston periaatepäätöksessä määritelty kasvun uudeksi kärjeksi yhdessä cleantechin kanssa.. Biotalousstrategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset. Strategia tähtää siihen, että Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle. Jotta asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin, on biotalouden kehittämistä haittaavia hallinnon ja lainsäädännön esteitä poistettava. Joulukuussa 2014 startannut Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanke pyrkii tekemään esityksiä siitä, kuinka näitä esteitä voidaan poistaa.

Hankkeessa tarkastellaan hallinnon rakenteiden toimivuutta biotalouden näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa niitä sääntely- ja hallintojärjestelmän epäkohtia, jotka ylläpitävät nykyisiä tuotannon rakenteita ja jotka hidastavat siirtymistä enenevässä määrin biotalouteen. Hankkeessa selvitetään toisaalta mahdollisuuksia edistää biotaloutta uudistamalla ja tehostamalla sääntelyä ja hallintomenettelyjä, ja luomalla näinkysyntää uusille biotalouden tuotteille ja palveluille. Hankkeessa etsitään käytännönläheisiä ratkaisuja biotalouden edistämiseksi. Tarkastelun kohteena biotalous laajasti ymmärrettynä, niin tuotantoteollisuuden uudet ja perinteiset biopohjaiset tuotteet kuin toisaalta terveyttä ja hyvinvointia edistävät ekosysteemipalvelutkin. Huomiota kiinnitetään biotalousstrategian toimeenpanon kannalta keskeisiin yhteistyön teemoihin, alustoihin ja muotoihin sekä hahmotetaan niiden vahvistamiseen tarpeellisia toimenpiteitä. Biotalouden mahdollisuuksia voi löytyä nykyisten toimialojen ulkopuolelta ja rajapinnoilta.

Yritykset ja viranomaiset keskeisessä roolissa

Hankkeen lähtökohdaksi on nostettu biotalouden toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö. Hankkeen toteuttamisessa keskeisessä roolissa ovat biotalouden alalla toimivat yritykset, joiden kokemuksia biotalouden alan sääntelystä hankkeessa selvitetään. Toinen keskeinen ryhmä, jonka kokemuksia lainsoveltamistoiminnan ja siinä esiintyvien pulmatilanteiden osalta selvitetään, ovat lainsäädäntöä toimeenpanevat viranomaiset. Kehittämis- ja muutostarpeita selvitetään lainsäädäntöanalyysillä, kirjallisuusselvityksellä sekä keskeisille biotalouden toimijoille ja sidosryhmille suoritettavilla kyselyillä, haastatteluilla sekä työpajatoiminnalla. Kokonaisuudessaan hanketiimi edustaa laaja-alaisesti biotalouden parissa toimivia tahoja.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustajia ministeriöistä (YM, MMM, TEM, STM), viranomaisista (Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan AVI) ja keskeisistä biotalouden alan toimijoista (Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsähallitus). Työ toteutetaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa, ja se tehdään ympäristöministeriön valvonnassa, jossa vastuullisena virkamiehenä on neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto.

Niukat resurssit viisaasti käyttöön – Sääntelystä biotalouden edistäjä -hanketta koordinoi ympäristölainsäädännön toimeenpanoon erikoistunut Linnunmaa Oy Joensuusta. Työryhmään kuuluu tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta, Lapin yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta ja Metsäntutkimuslaitokselta. Hanke päättyy marraskuussa 2015, ja sen budjetti on 150 000 euroa.

Artikkelin kirjoittaja Eeva Punta Linnunmaa Oy:stä toimii Sääntelystä biotalouden edistäjä -hankkeen johtajana.
puh. 0400 298 465
eeva.punta@linnunmaa.fi

Julkaistu 12.12.2014, päivitetty viimeksi 28.1.2016

Hankkeeseen liittyvät uutiset löytyvät alla olevasta aihetunniste-linkistä ”vnkbio”


Lue seuraava artikkeli: Mitä bioteknologia on? »