Tuhka kiertotalouden materiaalina

Case - Julkaistu 8.12.2021

Suomessa syntyy tuhkaa n. 1,5 miljoonaa tonnia vuosittain. Suurin osa tuhkista syntyy lämmön tuotannon tai sähkön- ja lämmön yhteistuotannon seurauksena puun-, turpeen ja kivihiilen polton yhteydessä. Tuhkaa käytetään metsänlannoitteena ja maanrakennusaineena esimerkiksi teollisuus- ja varastorakennuksien pohjamateriaalina, tuhkamurske- ja metsäautoteissä sekä väylissä. Tästä huolimatta tuhkaa päätyy yhä kaatopaikalle, aiheuttaen lisäkustannuksia sen tuottajille. Lisäämällä tietoisuutta tuhkan hyötykäytön mahdollisuuksista ja tukemalla tuhkan tuottajien ja sitä hyödyntävien yritysten välistä yhteistyötä voidaan pienentää kaatopaikalle päätyvän tuhkan määrää. Samanaikaisesti luodaan mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle tuhkan hyötykäytössä.

Tuhkan laatu vaikuttaa sen loppusijoituspaikkaan

Tuhkan laatuun ja sitä kautta hyötykäytön mahdollisuuksiin vaikuttavat poltettava raaka-aine, polttoprosessi ja mistä osasta kattilaa tuhka on kerätty. Tuhka ei ole tasalaatuista ja sen laatu voi vaihdella samankin tuotantolaitoksen sisällä. Tästä huolimatta tuhkaa voidaan hyödyntää monipuolisesti ja erilaisilla käsittelymenetelmillä sen laatua voidaan parantaa.
Puunpolton yhteydessä syntyvää puutuhkaa käytetään pääsääntöisesti metsänlannoitteena. Ravinnepitoisuudet metsänlannoitukseen voivat kuitenkin olla liian alhaiset, mikäli puutuhkan seassa on turvetuhkaa. Tuhkat, jotka eivät ravinteisuustasoltaan sovellu lannoitekäyttöön, hyödynnetään maarakentamisessa tai muilla aloilla kuten kaivannais-, sementti-, ja betoniteollisuudessa.

Tuhkan uusiokäytölle on asetettu rajoja ympäristönlainsäädännössä ja siihen liittyvissä asetuksissa sekä lannoitelainsäädännössä. Näin turvataan, ettei haitallisia aineita päädy luontoon. MARA-asetuksen (eräiden jätteiden hyödyntäminen maanrakennuksessa) mukaisella tuhkan rekisteröintimenetelmällä halutaan edistää tuhkan käyttöä metsäteiden rakentamisessa ja -perusparantamisessa. Aiemmin tuhkan käytölle metsätien rakennusaineena piti hakea kunnan tai aluehallintoviranomaisen ympäristölupa. Tämän takia tuhka metsätien rakennusaineena onkin ollut suhteellisen harvinainen materiaali.

Tulevaisuuden tavoitteena tuhkien tarkempi lajittelu tuotantolaitoksella

Tulevaisuuden tavoitteena on, että jo tuotantolaitoksilla tuhkat lajiteltaisiin tarkemmin eri käyttötarkoituksiin. Näin edistettäisiin tuhkan tuotteistamista jo sen syntyessä ja samanaikaisesti raaka-aineelle voitaisiin määritellä hinta. Tämä lisäisi tuottajien kiinnostusta tuhkaa ja prosessia kohtaan. Myös kilpailua raaka-aineesta vähenisi, kun tuhkalajitteiden syntyminen erilaisiin käyttötarkoituksiin lisääntyisi.

Oppaasta tukea ja tietoutta tuhkan uusiokäytölle

Tuhkan hyödyntämisen hidasteena on yleisesti tiedon puute ja riittämättömät ohjeistukset. Epätietoisuus tuhkan ympäristökelpoisuudesta ja huoli siitä, että tuhkan sisältämät raskasmetallit päätyvät luontoon voivat aiheuttaa epävarmuutta sen hyödyntämiseen. Metsäalan ammattilaiset kaipaavat asiantuntijoiden tuottamaa tietoutta tuhkan hyödyllisistä ominaisuuksista ja vaikutuksesta esimerkiksi puuston kasvuun. Myös helppotajuiset laskelmat tuhkalannoituksen tuottavuudesta pitkällä ajanjaksolla tukisivat tuhkan markkinointia.

”Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta” -hankkeen toimesta on pyritty lisäämään tietoutta tuhkan hyötykäytön vaihtoehdoista. Hankkeessa laadittuun työoppaaseen on kerätty tietoa tuhkasta, vaihtoehtoisista käyttökohteista, lainsäädännöstä ja vastuullisuudesta. Sen lisäksi opas sisältää työohjeita tuhkaa sisältävien työmaiden suunnitteluun. Näiden lisäksi on luotu materiaali- ja tuhkamurskelaskuri, joilla voi arvioida tarvittavan päällysrakenteen tilavuuden rakennettavaan tai kunnostettavaan metsätiehen sekä tuhkanmäärän tien rakennuksessa. Hankkeessa tehdyt materiaalit löytyvät hankesivuilta.

Tuottajien ja hyötykäyttäjien yhteistyön haasteeseen on pyritty tarjoamaan paikkatietoon pohjautuvia ratkaisuja. Motiva Oy:n ylläpitämä Materiaalitori on jätteiden ja sivuvirtojen tuottajien ja hyödyntäjien kohtaamispaikka, jossa materiaaleista tai niiden tarpeesta voi ilmoittaa maksutta. Sovelluksen avulla tuetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja lisätään kustannustehokkuutta. Näin mahdollistetaan lähialueella tuhkaa hyödyntävien ja tuottavien tahojen kohtaaminen ja voidaan välttyä turhilta kuljetuskustannuksilta.

Tuhkan hyötykäyttö on kestävää kehitystä

Tuhka on paljon muutakin kuin kaatopaikkajäte. Tuhka kiertotalouden materiaalina edistää kestävää kehitystä niin ekologisen kuin taloudellisenkin kestävyyden näkökulmasta. Tietoisuuden lisääminen ja tuhkan erilaisista hyötykäytön mahdollisuuksista tiedottaminen tukevat tuhkan uusiokäyttöä. Kehittämällä tuhkajakeiden lajittelua niiden syntyvaiheessa, voidaan tuhka saada hyötykäyttöön entistä kohdennetummin ja monipuolisemmin. Parhaan lisäarvon saaminen tuhkasta vaatii tuottajien ja hyödyntäjien yhteistyötä. Tähän panostamalla voidaan lisätä sekä tuhkan uusiokäyttöä että vastuullista liiketoimintaa.

 

Kirjoittajat:
Henna-Riikka Haikonen, projektitutkija, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, henna-riikka.haikonen(at)xamk.fi
Tommi Tenhola, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio Oy, tommi.tenhola(at)tapio.fi

”Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta” -hanke on Tapion, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke. Tapio koordinoi hankkeen toteutusta sekä toimintamallin ja paikkatietoratkaisun laatimista tuhkan hyötykäyttöön. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.


Agenda2030

Tuhka kiertotalouden materiaalina edistää kestävän kehityksen tavoitteita 9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja sekä 12. Vastuullista kuluttamista.

Lue lisää artikkeleita samasta kestävän kehityksen tavoitteesta:

9. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuureja12. Vastuullista kuluttamista

Aihetunnisteet: bioenergia, case, kiertotalous, tuhka

Lue seuraava artikkeli: Kasvistiedon tilastot kertovat viljelijän saamasta hinnasta »