1. Päivitystyön lähtökohdat

Suomen ensimmäinen kansallinen biotalousstrategia hyväksyttiin toukokuussa 2014 osana valtioneuvoston periaatepäätöstä ”Kasvun kärjet”. Se vastasi sisällöllisesti vuonna 2012 hyväksyttyä EU:n biotalousstrategiaa.

EU:n biotalousstrategia päivitettiin loppuvuodesta 2018. Komission pyynnöstä Suomessa järjestetyn European Bioeconomy Scene 2019 –biotalouskonferenssin johtopäätöksenä todettiin, että Suomi valmistelee EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta neuvoston päätelmät.

Päätelmät hyväksyttiin Kilpailukykyneuvostossa marraskuussa 2019. Niissä kehotetaan jäsenmaita vauhdittamaan biotaloutta laatimalla tai päivittämällä kansallisia biotalousstrategioita.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 1.7.2020 biotalousstrategian päivityshankkeelle (TEM071:00/2020) ohjausryhmän, koordinaatiosihteeristön ja laajan sidosryhmien edustajista koostuvan neuvoa-antavan biotalouspaneelin.

Stategialuonnos oli julkisesti lausuttavana Lausuntopalvelu.fi:n kautta, saatu palaute (50 kpl) on huomioitu soveltuvin osin.

Biotalousstrategian päivityksellä tavoitellaan biotalouden arvonlisän kasvattamista niin, että sosiaalinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus ja maapallon kantokyky otetaan huomioon.