4.1 Strategian toteuttamisen johtaminen

Suomen biotalousstrategiaa toteutetaan usean ministeriön yhteistyönä. Työn koordinoinnista vastuullisena ministeriönä jatkaa työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa strategialle ohjausryhmän ja sihteeristön. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata sekä strategian että toimenpiteiden edistymistä.

Ministeriöiden hallinnonalojen organisaatiot osallistuvat strategian toimeenpanoon laajasti. Toteutuksessa hyödynnetään biotalouden sidosryhmistä koostuvaa kansallista biotalouspaneelia, joka tulee jatkamaan laajapohjaisena vuoropuhelu- ja yhteistyöryhmänä. Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa paneelin, jonka kokoonpanoa voidaan muuttaa toimikauden aikana. Ministeriöiden ohjausryhmäläiset ovat myös mukana paneelissa. Paneelin työtä tukee virkamiessihteeristö.

Paneeli voi perustaa omia työryhmiä, hankkeita, ohjelmia ja muuta toimintaa. Pääsääntöisesti ministeriöt voivat avustaa käytännön työssä, mutta eivät jaa taloudellista tukea hankkeiden toteuttamiseen, ellei niille ole varattu resursseja budjetissa.

Viestintää varten jatketaan edellisellä strategiakaudella hyvin toiminutta viestintäryhmän yhteistyötä, jota tukee biotalous.fi -sivusto.