1.6 Ympäristöterveys ja työsuojelu biotaloudessa

Biotalouden tuotteet ja raaka-aineet ovat orgaanista ainesta. Tietyissä olosuhteissa niiden käsittelyssä on syytä huomioida ympäristöterveydelliset ja työsuojelulliset näkökohdat. Kiertotalouden vahvistuessa orgaanisten biologisten raaka-aineiden käsittely, varastointi ja kierrätys lisääntyvät.  Biomateriaalien kierroissa niiden ominaisuudet muuttuvat ja käytössä ja käsittelyssä uusia komponentteja yhdistyy niiden koostumukseen.

Biotalouden kehittyessä tulee työ- ja varastointiolosuhteiden lisäksi kiinnittää huomiota lopputuotteiden turvallisuuteen (mm. raskasmetallit, lääkeaineet, orgaaniset haitta-aineet) ennen niiden käyttöönottoa sekä uusiomateriaaleina että kierrätettynä.

Orgaanisen jätteen läjittäminen kaatopaikoille kiellettiin vuonna 2016. Useassa kansallisessa strategiassa ja EU-direktiivistössä on asetettu tavoitteita käsitellä biohajoavia jätejakeita muuten kuin polttamalla. Työsuojeluun ja kemikaalien käsittelyyn sekä toimintaan liittyvä luvitus ja säädökset ovat Suomessa korkeatasoisia. Uusia innovaatioita ja tuotteita tulee tarkastella turvallisuusnäkökohdista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ympäristöterveys ja työsuojelu ovat poikkileikkaavia teemoja, joita ei tässä strategiassa käsitellä tarkemmin, mutta tämä näkökulma on syytä pitää esillä biotaloustuotteiden ja -toiminnan hyväksyttävyyden jatkuvaksi tukemiseksi.