4.2 Strategian ja toimenpiteiden seuranta

Kansallisen biotalousstrategian vaikutuksia seurataan Luonnonvarakeskuksen ja Tilastokeskuksen yhteistyönä syntyvällä tilastokokonaisuudella. Strategian päätavoitteiden toteutumisen mittareina ovat biotalouden

  • arvonlisä
  • investoinnit
  • tavaravienti
  • työlliset

Yhtenä strategisena toimenpiteenä LUKE ja Tilastokeskus tarkentavat olemassa olevia toimiala- ja sektorikohtaisia mittareita. Vastuita ja menetelmiä tarkennetaan yhtenä strategiatoimenpiteenä. Seurannan piirissä olevien toimialojen ja sektoreiden ja esittämistavan tarkentuminen voi joiltakin osin muuttaa aikaisemmin esitettyjä lukuja biotalouden arvonlisäyksestä, investoinneista, tavaraviennistä ja työllisyydestä.

Ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä seurataan muilla olemassa olevilla indikaattoreilla mukaan lukien sektorikohtaiset indikaattorit. Esimerkiksi sosiaalisen kestävyyden indikaattoreita seurataan kestävän kehityksen seurannassa YK:n Agenda 2030 mukaan, www.kestavakehitys.fi. Lisäksi käytetään EU:n biotalousstrategiaan sisältyviä kestävyysindikaattoreita. Strategian seurannassa hyödynnetään myös tarkoituksenmukaisia muiden strategioiden ja politiikkaohjelmien mittareita, kuten ekosysteemipalveluihin liittyviä monipuolisia indikaattoreita.

Biotalousstrategian seurannassa tarkastellaan, mitkä ekologisen kestävyyden indikaattorit tai mittarit soveltuvat toimenpiteiden vaikutusten arviointiin.

TEM vastaa strategian vaikutusten seurannan toimeenpanosta. Strategia arvioidaan ensimmäisen kerran viimeistään vuonna 2024 ja sen jälkeen hallituskausittain.

Strategian vaikutuksia on arvioitu skenaariotyössä ja Suomen kansantaloutta koskevissa tarkasteluissa.